Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Obrzęd udzielania Komunii św. poza mszą św. z uwagami dla ministrantów

     

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

 

x. Gerard Szmyd

 

Kiedy kapłan udzielić ma Komunii wiernym poza mszą św., ministrant odziany w sutannę i komżę, ma najpierw zapalić na ołtarzu, w którym jest przechowany Najśw. Sakrament, dwie świece (a jeżeli balaski są zbyt odległe od ołtarza, jeszcze jedną, z którą ma towa­rzyszyć kapłanowi) i nakryć balaski obrusem.

Może również zanieść na ten ołtarz bursę w kolorze dnia, ze złożonym w niej korpora­łem i klucz do tabernakulum, jeżeli to wszyst­ko nie jest jeszcze przygotowane.

Winien uważać, aby naczyńko z wodą i pu­ryfikaterz znajdywały się na ołtarzu, na miej­scu właściwym po stronie Epistoły, również jak i patena do Komunii wiernych.

Ministrant skłania głowę przed krzyżem w zakrystii równocześnie z kapłanem i wy­przedzając, go nieco, wychodzi. Przybywszy do ołtarza, odbiera biret od kapłana, przy­klęka na posadzce, bierze patenę z ołtarza, dzwoni, gdy kapłan, rozłożywszy korporal na ołtarzu, otwiera tabernakulum. Pochylony odmawia „Confiteor”, podobnie jak przy Ko­munii wiernych podczas mszy św.

Kapłan po udzieleniu Komunii św. wraca do ołtarza, odbiera od ministranta patenę i odmawia następującą antyfonę:

O sacrum convivium, in quo Christus sumi­tur, recolitur memoria passionis ejus, mens im­pletur gratia et futu­rae gloriae nobis pignus datur.

O święta uczto, w której pożywa się Chrystusa i odnawia pamięć męki Jego, w której się dusza łaską napełnia i zadatek przyszłej chwały jest nam dany.

(w cz. wielk. dodaje się Alleluja).

werset 

Panem de caelo praestitisti eis

Chleb z nieba im dałeś

 (w cz. wielk. - Alleluja) 

M. Omne delecta mentum in se haben­tem

Wielką rozkosz sobie zawierający

 

(w cz. wielk. - Alleluja) 

K. Domine exaudi orationem meam.

M. Et clamor meus ad te veniat.

K. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

K. Oremus. - Deus, qui nobis sub Sa­cramento mirabili pas­sionis tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corpo­ris et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugi­ter sentiamus: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiri­tus Sancti Deus, per omnia saecula saecu­lorum.

M. Amen.

Panie wysłuchaj mo­dlitwę moją.

A wołanie moje niech do Ciebie przyj­dzie.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

Módlmy się. - Boże, któryś nam w Sa­kramencie przedziw­nym pamiątkę Męki Swojej zostawił, daj nam, prosimy, tak czcić święte tajemnice Two­jego Ciała i Krwi, aby­śmy skutku Odkupie­nia Twego zawsze w sobie doświadczali. Który żyjesz i królu­jesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świę­tego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

Amen.

W czasie wielkanocnym zamiast powyższej modlitwy odmawia kapłan następującą:

Oremus. - Spiri­tum nobis, Domine, tuae caritatis infunde, ut quos Sacramentis paschalibus satiasti, tua facias pietate con­cordes. Per Dominum nostrum Jesum Chris­tum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spi­ritus Sancti Deus, per omnia  saecula  saecu­lorum.

M. Amen.

Módlmy się. - Wlej, Panie, w serca nasze, Ducha Twej mi­łości, ażebyś tych, których Sakramentami wielkanocnymi nasyci­łeś, przez miłosierdzie Swoje zgodnymi uczy­nił. Przez Pana nasze­go Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Du­cha Świętego, po wszystkie wieki wie­ków.

Amen.

 Na zamknięcie tabernakulum ministrant dzwoni raz lekko.

Kapłan udziela błogosławieństwa.

Benedictio Dei om­nipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.

M. Amen.

Błogosławieństwo Boga wszechmogące­go, Ojca i Syna i Du­cha Świętego niech zstąpi na was i pozo­stanie na zawsze.

Amen.

Kiedy kapłan zejdzie do stopni ołtarza, ministrant przyklęka z nim razem i podaje z ucałowaniem biret, poczym wyprzedzając cokolwiek kapłana, wraca do zakrystii.

 


MINISTRANTURA zawierająca przepisy liturgiczne dla ministrantów, akolitów i turiferarza wraz z tekstem mszy św. w języku łacińskim i polskim. Wydał ks. dr Gerard Szmyd, proboszcz kościoła św. Magdaleny we Lwowie, Lwów 1934, Nakładem autora.