Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

MINISTRANT

portal ministrantów posługujących w klasycznym rycie rzymskim


Biblioteka ministranta

   

Strona główna

Biblioteka ministranta

Ministrantura

Ceremoniał

Instrukcje dla organisty

O ministrantach

Kim jest ministrant? (o. Ettensperger) 
Móc służyć przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem katolickiego chłopca. Być ministrantem jego największą dumą. Być ministrantem, znaczy być sługą...

Słowo do ministranta. (x. Szmyd)
Drogi Ministrancie! Czy zdajesz sobie sprawę, jak święty i zaszczytny jest urząd, który sprawujesz?

Ministranci jako pionierzy ruchu liturgicznego. (x. Rogalewski)
Zastępca ludu - ministrant - udziela niejako ust swoich: by cała parafia, przez niego właśnie, mogła wyrazić swe uczu­cia, pragnienia, smutki i żale...

Ministrant przy Mszy św. (x. Jougan) 
Ministrant jest przy Mszy św. przedstawicielem ludu, on odpowiada kapłanowi i z nim modli się na przemian. Bez ministranta przeto nie można odprawić Mszy św...

Obsługa Mszy rzymskiej. (abp Nowowiejski)
Celebrans, Mszę odprawiający, musi mieć odpowiednią obsługę, przede wszystkim dlatego, że i stare prawo kościelne żąda, aby każdy kapłan miał przy sobie ministra...

Instrukcja Św. Kongregacji Sakramentów o ministrancie do Mszy św.
Od najdawniejszej starożytności Kościół polecił odprawiać Mszę św. w asyście diakonów i innych lewitów...

Ministrant i kapłan asystujący do Mszy św. (x. Huet)
Obowiązkiem mi­nistranta jest służyć do Mszy św. i odpowiadać ministranturę. Służenie polega na przenoszeniu Mszału, podawaniu wina i wo­dy na ofiarowanie i ablucję oraz na dzwonieniu...

O liturgii

Liturgia jest służbą. (o. Ettensperger) 
Nie chodzi o to, czy ja jestem nastrojony i czy ja doznam wzruszenia lub uniesienia, lecz o to przede wszystkim, żeby Pan Bóg doznał chwały. O to chodzi w liturgii...

Forma liturgiczna. (x. Jougan)
Dla osiągnięcia swego celu potrzebuje cześć Boska (kult) formy. Przez formę liturgiczną rozumie się zewnętrzny, pod zmysły podpadający, sposób dopełniania liturgii...

Symboliczne znaczenie barw liturgicznych. (x. Jougan) 
Naturalne znaczenie barw przeniósł Kościół w dziedzinę duchową, nadprzyrodzoną, aby przez nie wyrazić myśli i uczucia, które one przy poszczególnych czynnościach św. bądź jawnie okazują, bądź też obudzić mają u kapłanów i wiernych...

Poszczególne części ubioru liturgicznego. (x. Brinktrine) 
Kapłan, przywdziewając szaty liturgiczne, jak gdyby przebiega poszczególne święcenia wyższe...

Części ubioru liturgicznego biskupa. (x. Rippel)
Sandały koloru odpowiedniego do ornatu; te ozna­czają ich urząd nauczycielski, do czego Biskup zarówno jak i Apostołowie otrzymał posłannictwo...

Części ołtarza. (o. Ettensperger) 
Najniezbędniejszą częścią ołtarza jest menza czyli płyta ołtarzowa. Musi ona być sporządzona z jednolitego kamienia...

Sprzęty liturgiczne. (o. Ettensperger) 
Najświętszymi sprzętami używanymi w liturgii są kielich i patena. Przy ich pomocy bowiem ofiaruje się codziennie Kościół wraz z Ciałem i Krwią swego arcykapłana Jezusa Chrystusa Ojcu niebieskiemu...

Podział roku kościelnego. (o. Lefebvre) 
Rok kościelny zaczyna się w 1 niedzielę Adwentu, a kończy się w sobotę po 24 niedzieli po Zielonych Świątkach...

Język łaciński jako liturgiczny. (x. Jougan)
Że Kościół także jeszcze dzisiaj domaga się za­trzymania języka łacińskiego jako liturgicznego, ma on ku temu jako stróż wiary prawdziwej powody ważne, które się wcale dobrze dadzą sprowadzić do 4 znamion prawdziwego Kościoła... 

Księgi liturgiczne. (x. Zaleski)
Przez księgę liturgiczną rozumiemy księgę, zawierającą teksty i przepisy dotyczące obrzędów Kościoła Katolickiego...

 

O Mszy św.

Różne nazwy przyjęte do określania szczegółów Mszy św. (x. Jougan) 
Missa cantata  - Msza św. śpiewana przez kapłana z towarzyszeniem chóru śpiewaczego, ale bez asysty kleryków...

Język używany przy sprawowaniu ofiary Mszy świętej. (x. Gihr)
Wszystko, co jest potrzebne do sprawowania Ofiary eucharystycznej, Kościół wybrał ze szczególniejszą starannością i wziął tylko to, co jak najbardziej odpowiada temu celowi. Dotyczy to nawet języka, w którym ofiara Mszy św. się sprawuje, gdyż język liturgiczny musi odpowiadać liturgicznemu celowi ofiary...

Obrzędy i modlitwy przy odprawianiu Mszy św. (x. Szmyd) 
Chociaż dzisiejsza Msza św. posiada daleko więcej obrzędów i modlitw niż Ostatnia Wieczerza, to jednak jest ona w swych głównych częściach tym samym, co Msza wieczernikowa....

O Ofierze Mszy św. (x. Jougan)
Msza św., składana przez ważnie wyświęconego kapłana, jest bezkrwawym odnowieniem krwawej ofiary Chrystusa P. na krzyżu, w którym chleb i wino za­mienione w Jego Ciało  i Krew ofiaruje się Bogu a ludziom przydziela się zasługi czyli owoce krzyżowej ofiary Chrystusowej wedle formy ustanowionej przez Chrystusa P. i przez Jego Kościół katolicki...

Ciche recytowanie kanonu. (x. Gihr)
Na szczegól­niejszą uwagę i oświetlenie zasługuje sposób, w jaki należy odmawiać Kanon, t.j. ciche jego recytowanie. Według surowego przepisu Kościoła Kanon musi być odmawiany „po cichu” (secreto)...